20 - 3 000 znakov. Používajte iba slovenské alebo anglické slová a interpunkciu. Popíšte podrobnosti svojej správy (ako napríklad: špecifikácia produktu, popis spoločnosti atď.) čo najjasnejšie získať rýchle a presné odpovede.

Distribútor Elron s.r.o.

Adresa:​

Popradskej brigády 23,
058 01 Poprad, Slovensko

Kontakt:​

+421 910 222 333

+421 52 788 46 41

Otváracie hodiny:

Po. – Pia. 
od 8.00 do 16:00

Email:

info@cuh.sk